Style OptionsClose X

PMU TEAM

SHRI AMAN BHARDWAJ

Program Manager(Team Lead)

9304769893

Shri Amit Goswami

Senior Project Officer

7739101536

SHRI SHEKHAR KUMAR

Project Officer

9835932882

SHRI SHAHBAZ ALAM

DATA Analyst

9810658140

SHRI ASHOK KUMAR

Civil Engineer

7355520443

Sri Mojahidul Islam

Head Clerk

8002846416

SHRI DIWAKAR YADAV

Computer Operator

8210098827

SHRI LALAN KUMAR

Computer Operator

9939752152